Literatuur
icoon instrumenten

Het verband tussen verwachtingen over leerprestaties en ouderbetrokkenheid

Is de verwachting over de prestatie van de leerling hoger als de verwachting over de ouderbetrokkenheid gunstig is? Dit onderzoek toont aan dat dat het geval is en dat de SES van een kind hier op van invloed is: hoe hoger de SES, hoe hoger de betrokkenheid van ouders werd ingeschat.

Inhoud

Bernstein (1971) constateerde in eerder onderzoek dat als kinderen als ‘achtergesteld’ worden bestempeld (bijvoorbeeld omdat zij uit een lager sociaaleconomisch milieu komen), leerkrachten lagere verwachtingen over de leerprestaties van deze leerlingen hebben. De auteurs stellen kritische vragen bij een dergelijk verwachtingspatroon: uit tal van onderzoeken blijkt immers dat het overgrote deel van de ouders, ongeacht sociale klasse en etniciteit, alles in het werk stelt om de schoolloopbaan van hun kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen. Naar aanleiding van bovenstaande worden drie onderzoeksvragen gesteld:

  1. Is de verwachting over de prestaties van de leerling hoger als het oordeel over de onderwijsbetrokkenheid van de ouders gunstig is?
  2. Wijzigen verwachtingen over prestaties en onderwijsbetrokkenheid gedurende het schooljaar?
  3. Wordt de ouderbetrokkenheid van leerlingen uit een hoger sociaaleconomisch milieu gunstiger beoordeeld dan de ouderbetrokkenheid van leerlingen uit een lager sociaaleconomisch milieu?

Inschatting van leraren over prestaties, betrokkenheid en SES

Om bovenstaande vragen te beantwoorden, hebben de auteurs 17 basisschoolleerkrachten in september, aan het begin van het schooljaar, gevraagd om 8 leerlingen te kiezen: 4 waarvan zij aan het begin hoge verwachtingen hadden over de leerprestaties en 4 waarvan zij minder hoge verwachtingen hadden. De keuze voor de selectie van deze leerlingen lag geheel bij henzelf. Daarna werd hen gevraagd om 16 vragen over de ouderbetrokkenheid van deze 8 leerlingen te beantwoorden. Ook werd hen gevraagd om een inschatting te maken van de sociaaleconomische status van de ouders. Beide sets vragen over ouderbetrokkenheid en SES werden aan het einde van het schooljaar, in juni, nogmaals herhaald.

Inschatting betrokkenheid, prestaties en SES hangen samen

De resultaten laten zien dat de inschatting van de ouderbetrokkenheid hoger is als de verwachtingen van de leerprestaties ook hoog zijn. Andersom werd aangetoond dat de inschatting van de ouderbetrokkenheid lager is als de verwachtingen van de leerprestaties ook laag zijn. Dit verwachtingspatroon veranderde niet gedurende het schooljaar: in juni waren de relaties tussen verwachtingen van de leerprestaties (en nu ook de resultaten) en de ouderbetrokkenheid gelijk. Tot slot werd aan het begin van het schooljaar een significante samenhang gevonden tussen de vermoede SES van het kind en de vermeende onderwijsbetrokkenheid. Hoe hoger de SES werd ingeschat, des te positiever de indruk van de leerkracht over de onderwijsbetrokkenheid, en omgekeerd.

Aanbevelingen

Het is goed als leerkrachten zich er voortdurend van bewust zijn dat vooroordelen een rol spelen. De thuissituatie van het kind en de economische positie van de ouders kunnen invloed hebben op de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs, maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Ook is het zo dat ouders heel andere ideeën over ouderbetrokkenheid kunnen hebben dan leraren. In de ogen van leraren zijn ze dan wellicht niet betrokken, terwijl de ouders zelf van mening zijn dat zij wel degelijk helpen bij de ontwikkeling van hun kinderen. Het is goed als leraren zich van deze discrepanties bewust zijn en dat zij expliciet communiceren over de verwachtingen en ideeën over ouderbetrokkenheid.