Praktijkvoorbeelden
icoon instrumenten

’t Palet

Onderwijs begint bij de ouders en daarom verbindt de Haagse basisschool ’t Palet de school aan de leefwereld thuis. Voor ’t Palet is het belangrijk dat alle leerkrachten kennis hebben van de leefwereld van de leerlingen en hun ouders, en dat zij zich bewust zijn van de (culturele) verschillen tussen gezinnen onderling en henzelf en de gezinnen.

Beschrijving

Basisschool ’t Palet in de Schilderswijk in Den Haag is met 640 leerlingen en drie locaties een grote school. De school besteedt naast de kernvakken veel aandacht aan wereldoriëntatie, organiseert een zaterdag- en zomerschool en culturele naschoolse activiteiten. De school werkt met het Leerkansenprofiel. Dit is een Haagse vorm van onderwijstijdverlenging voor scholen met veel achterstandsleerlingen, waarbij de leerlingen zes uur per week extra les krijgen in verschillende vakken zoals extra gym, drama of muziek. De leerkrachten die deze vakken geven benutten de lessen ook voor het stimuleren van de taalontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

Visie op educatief partnerschap

Samenwerking met de ouders van de school staat hoog in het vaandel bij ’t Palet. De school werkt vanuit de driehoek ouder-kind-school en heeft vijf jaar geleden de ouderbetrokkenheid tot een pijler benoemd binnen het schoolbeleid. Volgens ’t Palet begint onderwijs niet alleen bij het kind, maar ook bij de ouders. Zij hebben een cruciale rol in het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. De thuissituatie en achtergrond van het gezin is van grote invloed op wat het kind op school aan ondersteuning en begeleiding nodig heeft. De school wil de verbinding zoeken aan de leefwereld thuis en investeert stevig in de samenwerking met ouders. Er zijn twee oudercoördinatoren (die tevens groepsleerkracht zijn) die verantwoordelijk zijn voor het ouderbeleid, het organiseren van activiteiten, het analyseren van de behoeftes van ouders en het ondersteunen van het team. 

 “Je wilt blijven bouwen aan de relatie en vertrouwen zodat je ze van groep 1 tot en met groep 8 erbij hebt.”

De oudercoördinatoren nemen het initiatief voor het contact met ouders. Zij organiseren verschillende activiteiten en zorgen ervoor dat er intensief contact is met ouders. Het gesprek begint bij de ouders leren kennen, wie zijn zij? Zo ontstaat er een vertrouwensband tussen ouders en de school.

De school creëert aanbod voor ouders om aan hun eigen vaardigheden te werken, bijvoorbeeld door taallessen te organiseren. Wanneer ouders aan zichzelf en aan hun eigen kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen werken, kunnen zij hun kinderen thuis beter ondersteunen.

’t Palet werkt aan het gemeenschapsgevoel tussen ouders en de school en ouders onderling. De school stimuleert ouders om elkaar te ondersteunen en te helpen. Bijvoorbeeld tijdens koffieochtenden koppelen de coördinatoren de niet-Nederlandstalige ouders aan een andere ouder die wel Nederlands spreekt. Zo komt elke ouder tot zijn recht en kan elke ouder meedoen. 

“Wij vinden het onderling contact tussen ouders contact heel belangrijk. Voor sommige moeders is de koffieochtend echt een uitje.”

Deskundige professionals

’t Palet blijft zich ontwikkelen en investeren in ouderbetrokkenheid. Een werkgroep ondersteunt de oudercontactfunctionarissen en verspreidt de manier van werken verder onder de collega’s. In de werkgroep zijn alle leerjaren vertegenwoordigd. De school heeft te maken met een grote diversiteit aan culturen en achtergronden en vindt het belangrijk dat alle leerkrachten zich bewust zijn welke houding en welke vaardigheden dit van hen vraagt. De leerkrachten stellen zich open en betrokken op. Tegelijkertijd vervullen zij een sleutelrol in het signaleren van problematiek rondom het kind. 

 “Het grootste effect van de studiedag is bewustwording geweest, om de verschillen tussen mensen te zien. Dit gaf veel inzicht in hoe kinderen zich kunnen gedragen, want soms heeft het met cultuur of geloof te maken. Er is nu meer begrip voor wat onbekend is.”

Activiteiten voor ouders

De oudercoördinatoren organiseren: 
•    Elke dag een drukbezochte koffieochtend; 
•    Nederlandse taallessen die worden gevolgd door 60 ouders; 
•    Een training volgen om ‘excellente’ ouder te worden en ambassadeur van de school;
•    Een kerstdiner voor ouders en door ouders gelijktijdig aan het kerstdiner van de kinderen; 
•    De speelotheek waar ouder aan meewerken; 
•    Klankbordsessies en werkgroepen met ouders over schoolbeleid en ouderactiviteiten; 
•    Workshops voor ouders; 
•    Ouderbijeenkomsten en voorlichtingen

Bij activiteiten is er mogelijkheid tot oppas.

Uitgelicht 

  • Omgaan met (super)diversiteit 

Voor ’t Palet is het belangrijk dat alle leerkrachten kennis hebben van de leefwereld van de leerlingen en hun ouders, en dat zij zich bewust zijn van de (culturele) verschillen tussen gezinnen onderling en henzelf en de gezinnen. Tijdens een studiedag over samenwerken met ouders maakten de leerkrachten een wandeling door de wijk, bezochten zij verschillende buurtorganisaties en een moskee om meer te leren over de (samenstelling van) de buurt en de culturen die in de buurt voorkomen. 

Daarnaast zijn de leerkrachten getraind in gespreksvoering en samenwerken met ouders. De opbrengsten van de studiedag waren voornamelijk dat leerkrachten nieuwe kennis en ervaring op deden en dat er meer bewustwording was van de verschillen die in de samenleving – en dus ook de school – bestaan gebaseerd op cultuur of geloof. Op deze manier kregen leerkrachten meer begrip en bewustwording voor individuele situaties van gezinnen.

  • Kennis en vaardigheden van ouders benutten en versterken 

Bij ’t Palet gaat educatief partnerschap niet alleen over het samenwerken met ouders, maar ook over het welzijn van de ouders zelf. Als ouders en kinderen zich goed voelen, dan leren ze beiden beter. In hun optiek heeft de school niet alleen een onderwijsfunctie, maar ook een maatschappelijke functie. De school streeft naar succesvol partnerschap met ouders en ouders die sterk in hun schoenen staan, vaardig zijn en meedraaien in de maatschappij 

Tips voor de praktijk

Deskundige professionals en omgaan met superdiversiteit

Verbind ouders aan je school en aan elkaar door te investeren in de relatie. Creëer contactmomenten en stel je medewerkers in staat een band op te bouwen met de ouders. Deskundigheidsbevordering voor leerkrachten wat betreft communiceren met (anderstalige) ouders, interculturele samenwerking en educatief partnerschap is daarvoor zeer gewenst. Hier kan een studiedag waarbij bewustwording van leerkrachten centraal staat een sterk voorbeeld voor zijn.

Kennis en vaardigheden van ouders benutten en versterken

Door te investeren in de relatie kan er een gemeenschap van ouders worden gecreëerd. Wanneer het ook om de ouders draait, kunnen ouders aan elkaar gekoppeld worden en kunnen ze met elkaar meedenken over invulling van de school. Maak ouders ambassadeur van de school en zorg ervoor dat ze zich verbonden en verantwoordelijk voelen over het onderwijs van hun kind, zodat de ouders hun eigen talenten ook kunnen inzetten.