Literatuur
icoon instrumenten

Voorlezen in de kinderopvang

Wat is het beeld van het algemene voorleesklimaat in de kinderopvang? Stichting Lezen liet hier onderzoek naar doen en richtte zich daarbij ook op de deskundigheid en deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers. In de beschrijving op deze pagina komen de bevindingen naar voren die betrekking hebben op het samenwerken met ouders.

Inhoud

Hoe vaker kinderen op jonge leeftijd worden voorgelezen, hoe groter hun woordenschat op latere leeftijd en hoe beter hun kansen op school. Stichting lezen deed daarom onderzoek naar het effect van het inzetten van BoekStart, een programma om het leesklimaat op opvangen te bevorderen. Hiervoor hebben 93 managers en 330 pedagogisch medewerkers een vragenlijst ingevuld over verschillende onderwerpen, waarbij we hier focussen op ouderbetrokkenheid, deskundigheidsbevordering en samenwerken met bibliotheken.

Visie en deskundigheidsbevordering

De ingevulde vragenlijsten van de managers laten een aantal opvallende aspecten zien. Zo zijn managers over een aantal onderdelen van het voorleesklimaat relatief kritisch omdat het moeilijk te realiseren is. Het gaat dan om het deelnemen aan een lokaal leesbevorderingsbetwerk, het coördineren van leesbevordering en het stimuleren van ouderbetrokkenheid. Tegelijkertijd zien managers, opvallend genoeg, ook niet direct het belang van deze aspecten voor een goed voorleesklimaat. Wat betreft deskundigheidsbevordering in relatie tot het samenwerken met ouders, geven pedagogisch medewerkers aan vooral behoefte te hebben aan ondersteuning bij het stimuleren van ouders om thuis te lezen, het signaleren van laagtaalvaardige gezinnen en rekening houden met taalverschillen tussen kinderen bij het voorlezen.

Samenwerken met bibliotheken

De deelnemende organisaties geven aan dat zij ouders wijzen op de mogelijkheden bij de bibliotheek en dat zij ouders stimuleren om thuis veel voor te lezen. De samenwerking met bibliotheken krijgt op verschillende manieren vorm: van het wijzen op de mogelijkeden en schriftelijke informatie meegeven (Kinderboekenweek of Nationale Voorleesdagen) tot het organiseren van inhoudelijke activiteiten rondom boeken en deelname aan projecten waarbij ouders thuis voorlezen of worden voorgelezen.

Aanbevelingen

Uit de studie van Stichting Lezen volgen twee belangrijke adviezen voor de praktijk.

1. Zorg dat je als instelling een duidelijke visie hebt over voorlezen op de opvang én hoe je ouders stimuleert om zelf veel voor te lezen. Met name een talig thuismilieu, waarop al aan baby's wordt voorgelezen, is van grote invloed op de taalontwikkeling van kinderen.

2. Het kan lastig zijn om laagtaalvaardige en/of laaggeletterde ouders te stimuleren tot voorlezen. Naast tips voor interactief voorlezen, kunnen de volgende algemene tips behulpzaam zijn: alles is qua lezen is goed, taalontwikkeling zelf ermee stimuleren, ook voorlezen in eigen taal is goed.

Ga naar artikel