Instrumenten
icoon instrumenten

Startblokken en Basisontwikkeling

Startblokken en Basisontwikkeling wil onderwijsachterstanden tijdig opsporen, voorkomen en/of verminderen. Daarbij is bijzondere aandacht voor het voorkomen en verminderen van achterstanden op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling en rekenontwikkeling.

Beschrijving

Startblokken wordt uitgevoerd in de kinderopvang en Basisontwikkeling op de basisschool in groep 1 t/m 4. Gezamenlijk vormen ze een doorgaande ontwikkelings- en leerlijn. Startblokken en Basisontwikkeling laten pedagogisch medewerkers en leerkrachten aanknopingspunten zoeken bij de spelontwikkeling van jonge kinderen. In het begeleide en gestuurde spel liggen de beste mogelijkheden om taal en denken te stimuleren. Betekenisvolle spelactiviteiten lokken interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van kinderen uit. Omdat ontwikkelingsmogelijkheden en interessegebieden voor elk kind verschillen, wordt niet gewerkt met een vaste structuur of gesloten werkplan.
Het programma biedt handvatten die pedagogisch medewerkers en leerkrachten helpen om een doelgericht plan van activiteiten met en voor de doelgroepkinderen te maken. De bouwstenen betreffen: het aanbod van activiteiten en de doelen daarbij, de inhoud en thematiek van de activiteiten, het pedagogisch-didactisch handelen van de pedagogisch medewerker en leerkracht, het observeren en registreren van de ontwikkeling van de kinderen, de inrichting van de ruimte, de te gebruiken materialen, de dagindeling en de samenwerking met de ouders. Ondanks dat dit programma zich richt op vve-doelgroepkinderen, kunnen andere kinderen ook baat hebben bij het programma. 

Ga naar instrument