Praktijkvoorbeelden
icoon instrumenten

It’s My Child

Bij It’s My Child hebben nieuwkomersouders de regie in handen in de samenwerking met de school. Het doel is om ouders te ondersteunen en te empoweren, waardoor ze hun rol als zelfverzekerde ouder weer op zich nemen.  

Beschrijving

It’s My Child is een onafhankelijke stichting speciaal gericht op ouders. De stichting wordt uitgevoerd op Ithaka Internationale Schakel Klassen (ISK), voortgezet onderwijs voor nieuwkomers. Het project is voor ouders die worstelen met het begeleiden van hun kind of die zich verdwaald voelen in een nieuwe Nederlandse omgeving. De oprichter en projectleider, Soha Shat, is zelf een aantal jaar geleden naar Nederland gekomen met haar vier kinderen en is ervaringsdeskundige en kent als geen ander de uitdagingen waar nieuwkomersouders tegenaan lopen. Uit eigen ervaring weet zij dat ouders die nieuw zijn in Nederland erg afhankelijk worden van hun kinderen, waardoor de rollen van ouders en kinderen omdraaien. Dit brengt ouders in een kwetsbare positie, wat vaak weerslag heeft op het zelfvertrouwen. Ouders hebben doorgaans een klein (sociaal) netwerk, beheersen de Nederlandse taal niet, of begrijpen weinig van de Nederlandse maatschappij en het schoolsysteem. Ouders komen vaak in een negatieve vicieuze cirkel terecht. Het doel van It’s My Child is om ouders te ondersteunen en te empoweren, waardoor ze hun rol als zelfverzekerde ouder weer op zich nemen.  

Visie op educatief partnerschap 

It’s My Child heeft als doel ouders te ondersteunen en te motiveren bij de ouderrol, maar wil tegelijkertijd de ontwikkeling van de ouders stimuleren zodat zij hun plek vinden binnen de maatschappij. Een belangrijk aspect van het project is het uitwisselen van ervaringen en kennis tussen ouders. Want hoe kun je je kind goed ondersteunen als je weinig weet van het land waarin je komt te wonen? Hierin kunnen ouders elkaar helpen. De focus van het project ligt op het bewerkstelligen van een sterke ouder-kind relatie, waarbinnen het kind kind kan blijven en de ouder zich gesterkt voelt in de ouderrol. Daar waar de professionals wel aansluiten werken zij needs-based en met een bottom-up benadering. De samenwerking tussen ouders en school kunnen daardoor gericht zijn op de schoolse ontwikkeling van het kind gaat en ok over de persoonlijke (thuis)omgeving van ouders.

“It’s My Child is er niet alleen om ouders te stimuleren om betrokken te zijn bij de school van hun kind. Het draait erom de afstand tussen ouder en kind klein te houden.”

Wat It’s My Child onderscheidend maakt, is dat ze de verantwoordelijkheid en invulling van het programma volledig in handen van de ouders leggen. Ouders komen zelf met ideeën voor activiteiten en plannen en organiseren dit van begin tot eind. Ouders onderhouden zelf contact met school, partners of andere betrokkenen. Het project heeft verschillende ambassadeurs. Zij zijn verantwoordelijk voor de werving van ouders en het faciliteren van mogelijkheden voor ouders, maar ouders hebben zelf eigenaarschap over hun persoonlijke ontwikkeling. Elke ouder doet dit op eigen tempo en met zijn eigen overtuiging. Dit zorgt ervoor dat het project erg cultureel sensitief is en dat er veel wordt gewerkt aan het respecteren van elkaars overtuigingen en overbruggen van culturele barrières. Ouders worden gestimuleerd om wekelijks met elkaar in gesprek te gaan over uiteenlopende onderwerpen. Dit zijn doorgaans hulpvragen die ze zelf ervaren en de groep in brengen. De bedoeling is dat ouders elkaar helpen met het vinden van een antwoord, door ervaringen of ideeën te delen. Deze manier van benadering is heel typerend voor It’s My Child: het bewerkstelligen van een community van ouders, die elkaar ondersteunen, accepteren, respecteren en verder helpen in het vinden van een plekje als individu en ouder in een maatschappij die nieuw voor ze is. 

 “De ouders organiseren alles zelf, van bijeenkomsten tot een zomerfestival. We willen het zelfvertrouwen van de ouders vergroten, dan moeten wij natuurlijk zo min mogelijk uit handen nemen.”

Deskundige professionals 

It’s My Child werkt met een team van ambassadeurs, over het algemeen zijn het ouders die als ervaringsdeskundige de rol als ambassadeur op zich nemen. De ambassadeurs leggen het eerste contact met ouders, door ze aan te spreken of op te bellen. Dit wordt zoveel mogelijk gedaan in de eigen taal wanneer ouders de Nederlandse taal niet beheersen, soms via vertaalapps of een tolk. Als het voor ouders een opgave is om naar de locaties van Ithaka te komen voor een intake, dan brengen de ambassadeurs een bezoek thuis om de ouder te leren kennen. De ambassadeurs stellen zichzelf ten doel contact te maken met ouders, een vertrouwensband op te bouwen en een aanspreekpunt voor ouders te zijn. Elke ambassadeur heeft een eigen groep ouders, die zij aan elkaar verbindt. Sommige ouders hebben voorkeur voor individueel contact. De ambassadeurs sluiten aan op de eigen kracht van ouders en empoweren ze tot beweging. De ambassadeurs stellen vragen die ouders aan het denken zetten, ondersteunen en geven tips waar nodig en motiveren de ouders om tot actie over te gaan. Het team van ambassadeurs is erg divers – zij spreken meerdere talen, waardoor het makkelijker is om bepaalde ouders te bereiken. 

“Wat ook vooral van belang is, is de culturele sensitiviteit, respect hebben voor ieder zijn normen, waarden, opvatting of bijvoorbeeld opvoedingsstijl.”

Activiteiten voor ouders 

De ouders van It’s My Child organiseren zelf de activiteiten en sluiten aan op de behoeftes van ouders. Hierdoor ontstaat een uiteenlopend programma van zomerfestivals tot het trainen van denkvaardigheid. Voorbeelden van activiteiten zijn:

•    Groepsdiscussies over uiteenlopende onderwerpen
o    Opvoedkundige vragen van ouders
o    Workshop Nederlands schoolsysteem
•    Zomerschool: ouders organiseerden activiteiten voor elkaar in de zomervakantie omtrent taal en lezen, om zo samen met hun kinderen en met elkaar te blijven werken aan de Nederlandse taalontwikkeling
•    CoRT programma: een ouder nam het initiatief om het CoRT (cognitive research trust) programma te introduceren bij een groep ouders, waarbij een externe trainer bij de groep ouders kwam om hun denkvaardigheid te ontwikkelen en te stimuleren
•    Workshop opvoedingsondersteuning door een onderzoeker van de Hogeschool van Amsterdam
•    Workshop-dag waarbij elke ouder een workshop gaf over iets waar hij/zij goed in is: koken, tekenen, dansen, ping-pong, korte verhalen schrijven 
•    Workshop van leerplichtambtenaar en bureau HALT over schoolregels voor jongeren

Uitgelicht 

We laten twee ouders aan het woord die zelf een activiteit hebben georganiseerd:

•    Kennis en vaardigheden van ouders benutten en versterken
I’ve heard about “It is my child” through one of my friends, she told me how powerful she feels after joining this program. At first, I was confused, but when she told me that there are people who speak my language and understand my needs I made my decision and joined one of the groups. I felt instantly comfortable to share my issues with the group members, in fact I wasn’t the only one who suffered from these issues, there were others. Proudly, I managed to arrange a workshop for myself and the rest of the groups, Hend Eltanamly who lead the workshop works for Amsterdam University and has very good experience in child development, she gave us some useful tips, that were helpful. As a group we were exchanging our experiences and by sharing the tips we were able to adjust in our own way.


•    Bevorderen educatief thuismilieu
Everything stops in summer, schools, clubs...etc. children don’t have many activities to do if their families are not going on holiday. One of the issues I suffer from as a mum, who cares about her children, is improving my children’s skills in reading & comprehension. It is very difficult for me to do that as my Dutch is not as good as my children’s.
I decided not to give up, and to continue reading daily for my children in my own language, as comprehension reading skills are the same regardless of the language. Lots of parents suffer from the same issue, and that encouraged me to introduce the summer school initiative. 
During the summer school we used to read stories to our children, ask different questions, have lunch together and enjoy some parent-child games. The children were very satisfied with the program and the parents were enjoying the joined activities.
I personally think that my initiative helped me practice and improve my teaching skills, and I would proudly like to tell you that I am working as a teacher in Utrecht currently.

Tips voor de praktijk

Kennis en vaardigheden van ouders benutten en versterken                                                        Het succes van It’s my child is het spreekwoordelijke ‘op de handen zitten’ van de professional. Ouders hebben alle ruimte om zelf nadenken over wat ze willen en de rol van de professional beperkt zich tot het stellen van vragen, zodat ouders zelf tot een antwoord komen. In het contact met ouders gaat het er om dat ouders zich op hun gemak voelen en dat zij werken aan het vergroten van het zelfvertrouwen. Dat zorgt er weer voor dat ouders zelf stappen gaan ondernemen.  

Bevorderen educatief thuismilieu, omgaan met superdiversiteit
De ouders hebben verschillende culturele achtergrond en spreken uiteenlopende talen. Juist binnen deze superdiversiteit is het belangrijk om ouders te verbinden met elkaar en ervoor te zorgen dat hun netwerk wordt vergroot. Het is belangrijk dat ouders andere ouders ontmoeten en ervaringen met elkaar kunnen delen en gezamenlijk leuke dingen gaan doen. Wij vinden het daarnaast belangrijk om in te spelen op deze verschillende talen en culturen, door zoveel mogelijk contact te zoeken in hun eigen taal met behulp van tolken of Google Translate.