Literatuur
icoon instrumenten

Toekomstige leraren voorbereiden op onderwijs in een grootstedelijk gebied

Welke competenties moet een leraar hebben om succesvol op een school in een grootstelijke gebied les te kunnen geven? Kennis over de (thuis)cultuur van leerlingen en ouders zijn hierbij onontbeerlijk, waarbij huisbezoeken / tutoringsprojecten aan huis enorm kunnen helpen.

Inhoud

Elke grote stad wordt gekenmerkt door een grote sociale, culturele en taalkundige verscheidenheid. Scholen in grote steden hebben daarom een hoge concentratie migranten, anderstaligen en leerlingen met andere culturen, normen en waarden dan die in het dominante model. Hierbij dringt zich de vraag op welke competenties een leraar moet hebben om succesvol op scholen in een grootstedelijk gebied les te kunnen geven.

Complexe onderwijssituatie en multilinguale context

Dit artikel concentreert zich op de situatie in Brussel (het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), een stad met een complexe onderwijssituatie en een multilinguale context waar bij 64% van de leerlingen (alle onderwijsniveaus) de thuistaal verschilt van de onderwijstaal (Nederlands of Frans). Bij deze gegevens valt het extra op dat de achtergrond van de gemiddelde leraar die van de blanke middenklasse is. Dat kan gevolgen hebben voor het onderwijs: de leefwereld van de leerlingen kan vaak minder goed ingeschat of begrepen worden omdat leerkrachten niet vertrouwd zijn met de Brusselse situatie. De cultuurgebonden visie op opvoeding en onderwijs van leraren kan dan ook sterk verschillen met deze van de ouders. Ouders van allochtone afkomst hebben soms andere verwachtingen ten aanzien van de school.

Kwaliteiten van de leerkracht

Welke kwaliteiten heeft een leraar nodig om goed te functioneren op een school in een grootstedelijke context? Onderzoek geeft hier verschillende suggesties voor. Allereerst zullen leraren voorbereid moeten worden op de culturele diversiteit in de samenleving die ook in hun klas te vinden zal zijn. Daarnaast zijn kennis over de leerlingen en andere culturen, diversiteit positief waarderen, zich verplaatsen in leerlingen van verschillende afkomst en aansluiting zoeken bij hun belevingswereld noodzakelijke kwaliteiten. Sommige onderzoekers achten het ervaren van andere culturen noodzakelijk (bijvoorbeeld via activiteiten in de wijk of op school, tutoringsprojecten aan huis) en aansluitend de mogelijkheid om als leraar zelfonderzoek te doen naar hun eigen ideeën over diversiteit.

Aanbevelingen

De auteurs stellen een aantal sleutelcompetenties op voor leraren die in een grootstedelijk gebied lesgeven:

1. Diversiteit waarnemen in de klas, op school en daarbuiten. Waarnemen is echter niet genoeg: diversiteit moet ook op een positieve manier worden benaderd. M.a.w.: maak als leraar gebruik van diversiteit in een klas, wat kunnen leerlingen daarvan opsteken, wat leert het hen over de verschillen tussen mensen etc.

2. Leerlingen begeleiden tot kwaliteitsvolle interactie met elkaar en met ouders. Kwaliteitsvolle interactie, zowel in de moeder- als in de schooltaal, is van enorm belang voor de taalontwikkeling van kinderen met een migratieachtergrond.

3. Diversiteit integreren in het totale onderwijsleerproces van leerlingen. Daarbij is het goed als leraren zich de didactiek van taalgericht vakonderwijs eigen maken om leerlingen met een taalachterstand in het Nederlands adequaat te kunnen ondersteunen.

Ga naar artikel