Literatuur
icoon instrumenten

Betrokkenheid van vaders in het educatieve thuismilieu

Wat is de invloed van de betrokkenheid van ouders op het educatieve thuismilieu? Dit onderzoek laat zien dat factoren die een rol bij vaderbetrokkenheid spelen zijn: sociale verwachtingen, de gezinscultuur, de tradities en het contact met familieleden en sociale instellingen.

Inhoud

Wanneer je de betrokkenheid van vaders en moeders vergelijkt, is het duidelijk dat vaders minder betrokken zijn bij school. Dit is een gevolg van de traditionele rolverdeling. Daarbij kan komen dat vaders niet thuis wonen, een slechte relatie met de moeder van hun kind hebben, vaak werken, of om een andere reden niet beschikbaar zijn. Dat de vaders minder betrokken zijn heeft ook zijn invloed op de family literacy programma’s: de instructie, de materialen en de manier van ouder-kind-interactie zijn vaak niet op vaders afgestemd.

Soorten vaderschapsprogramma’s

Bestaande vaderschapsprogramma’s zijn vaak gericht op gezinnen met lage inkomens. Ze variëren op verschillende manieren: op het gebied van de situatie van deelnemers (inwonend/niet inwonend), de doelgroep van het programma (alleen vaders, mannen in het algemeen of ook voor moeders) of het doel van het programma (werkgelegenheid, sollicitatietraining, ondernemerschap, kinderondersteuning en vaderschapstesten, gezinshereniging)

Geletterdheid en vaderschapsprogramma’s

Geletterdheid en vaderschapsprogramma’s vormen een ingewikkelde combinatie. Geletterdheid is vaak niet het belangrijkste onderdeel van een programma. Veel programma’s zijn gericht op meer zichtbare problemen zoals werkloosheid en armoede. Men heeft vaak geen weet van de behoeften van de vaders en van de hulpmiddelen die beschikbaar zijn. Ongeletterdheid en ongecijferdheid staan het dagelijks leven en ook de participatie aan de programma’s in de weg. Educatie ligt dus aan de basis van het functioneren van vaders. Gezinsprogramma’s kunnen hier aan werken. Er moet dan wel aandacht zijn voor de wervingsstrategieën en praktische zaken, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cursus wordt aangeboden.

Onderzoek naar vaderschapsprogramma’s

Er zijn twee onderzoeksgebieden bij vaders in geletterdheidprogramma’s. Dat is ten eerste de vergelijking van vaders en moeders wat betreft hun begrip van en reactie op het leren van hun kind. Daarbij is ook van belang hoe vaders de geletterdheid van hun kind begrijpen. Ten tweede is manier waarop vaders in family literacy-programma’s gesteund worden van belang om te onderzoeken. Vaders willen betrokken zijn en reageren positief als programma’s aansluiten bij hun interesses, geschiedenis en cultuur. Er is onderzoek nodig dat meer inzicht geeft in de ervaring van vaders met geletterdheid, hun doelen voor hun kinderen en hun verwachtingen van gezinsprogramma’s.

Aanbevelingen

1. De drukbezette veeleisende levens van de vaders die bij de programma’s aanwezig zijn, vormen een factor om rekening mee te houden.

2. Besteed aandacht aan de samenstelling van groepen. Vaders voelen zich vaak ongemakkelijk in een groep die voornamelijk uit vrouwen bestaat. Dit heeft betrekking op zowel deelnemers als leerkrachten die betrokken zijn bij een programma. Voor vrouwen geldt dit overigens ook: zij voelen een machtsverschuiving als mannen gaan meedoen. Aandacht voor hoe vaders benaderd worden om aan programma’s mee te doen is noodzakelijk.

3. Besteed aandacht aan hoe docenten van de programma’s omgaan met vaders, vooral als hun achtergrond (etnisch en socio-economisch) anders is.

4. Ook de ontwikkeling van lesstof behoeft aandacht en aanpassing. Curricula voor moeders laten zich niet zomaar naar vaders vertalen. De rol van vaders moet apart van de rol van moeders gezien worden. Daarnaast moeten er ook gemeenschappelijke doelen voor vaders en moeders gevonden worden.

Ga naar artikel