Praktijkvoorbeelden
icoon instrumenten

Basisschool Silvester-Bernadette

Op basisschool Silvester-Bernadette is de samenwerkingsdriehoek leerling, school en ouders onderdeel van de kwaliteitsaanpak. Kenmerkend aan de aanpak is dat de school ouders stimuleert om te participeren op school. Dat kunnen activiteiten zijn die ouders organiseren, maar ook bewust meekijken in de klas.

Beschrijving

Katholieke basisschool Silvester-Bernadette is een school met 360 leerlingen in Helmond-Oost. De Silvester-Bernadette beschrijft haar leerlingpopulatie als een afspiegeling van de samenleving.  “Er is geen betere plek om kinderen van jongs af aan te leren respect te hebben voor ieders mening of overtuiging” (website Silvester-Bernadette). Naast het reguliere onderwijs biedt de school twee taalklassen en een topklas voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op taal, twee Vindingrijkklassen voor hoogbegaafde leerlingen en een praktijkklas in de bovenbouw voor leerlingen die minder gemakkelijk uit boeken leren. De Silvester Bernadette is een zelfstandige school met een eigen schoolbestuur.

Visie op educatief partnerschap

De samenwerkingsdriehoek leerling, school, ouder is voor de school een onderdeel van haar kwaliteitsaanpak. De school streeft ernaar dat kinderen en ouders zich thuis voelen op de school. De kinderen worden actief betrokken bij hun eigen ontwikkeling, doelen en prestaties. De lijntjes met ouders zijn kort: de school houdt ouders wekelijks op de hoogte via nieuwsbrieven en sociale media, ouders kunnen de groep van hun kind volgen via een klassenapp en er worden veelvuldig activiteiten met ouders georganiseerd. Naast de gesprekken over de ontwikkeling van het kind bespreken de school en ouders hun wederzijdse verwachtingen. Daarnaast worden ouders sterk gestimuleerd om te participeren binnen de activiteiten in de school, zoals deelname aan werkgroepen, organisatie van evenementen, en is er regelmatig mogelijkheid om mee te draaien in de klas. Silvester Bernadette hecht veel waarde aan de mening en ideeën van de ouders en probeert deze te integreren in het schoolbeleid. 

“De school gaat als veilig en vertrouwde plek voelen, we doen er van alles aan om ouders letterlijk en figuurlijk de hand te reiken om het samen met hen te doen, en hun kinderen extra kansen te bieden.”

De leerkrachten nemen zelf veel initiatief in het contact met ouders. Ze spreken ouders aan bij de haal- en brengmomenten, tonen interesse in hen als persoon  en opvoeder en sluiten aan op de behoeften en vaardigheden van de ouders. De school wil ouders in laten zien hoe belangrijk hun betrokkenheid bij de brede ontwikkeling van het kind is. Het streven is dat wat er op school wordt geleerd, verlengd wordt naar thuis, zodat ouder, kind en school een team vormen ten behoeve van de ontwikkeling van het kind. Ouders bewustmaken van deze rol is voor veel ouders de eerste stap op weg naar dit doel.

“Om ook thuis invloed te hebben is het vanuit de school of leerkrachten erg van belang dat er een goede band wordt opgebouwd met ouders.”

Deskundige professionals

Onder de leerkrachten heerst een sterk wij-gevoel. Leerkrachten delen kennis met elkaar over onder andere educatief partnerschap en samenwerken met ouders, en ondersteunen elkaar waar nodig. Er wordt veel met elkaar gespard, gesproken en meegekeken om ervoor te zorgen dat alle leerkrachten zich bekwaam en gesterkt voelen in het faciliteren van partnerschap met ouders. Leerkrachten krijgen daarnaast veel ruimte om zich door te ontwikkelen door studiedagen, specialisaties en regelmatige teambijeenkomsten.

“De leerkrachten moeten een bepaalde mindset hebben, ze moeten weten dat ze er niet alleen voor staan - we vormen een team. Als een leerkracht ergens tegenaan loopt, zijn er altijd collega’s waar je terecht kunt. Ook moet je als school faciliteren in tijd, zodat leerkrachten actief met dit thema aan de slag kunnen. Dat doen we dus ook. Vanuit onze visie op samenwerken met ouders hebben wij daar bewust voor gekozen.”

Activiteiten voor ouders

Naast reguliere kennis- en voortgangsgesprekken organiseert de school verschillende activiteiten voor ouders.

 • Diverse informatiebijeenkomsten per leerjaar
 • Spreekuren met externen (bv logopedie) 
 • Inloop in de kleuterklassen 
 • Lesbezoek voor ouders in de kleuterklassen 
 • Ouders worden betrokken bij vieringen 
 • Gratis taalklas voor ouders 
 • Werkgroepen met ouders, zoals de Kerst-werkgroep of de werkgroep Partnerschap, waar ouders samen met leerkrachten werken aan het door ontwikkelen van een thema 
 • Een informatiemarkt aan het begin van het jaar 
 • Lees- en rekencafé’s 
 • Koffiekamer voor ouders 
 • Welkom tijdens verlengde schooldagactiviteiten 
 • Sportactiviteiten voor ouders of ouder & kind, onder leiding van een vakleerkracht 

Uitgelicht

Deze activiteiten zorgen er gezamenlijk voor dat er veel contactmomenten zijn met ouders. Hieronder worden twee van deze activiteiten toegelicht:

Themabijeenkomsten en informatiemarkt

In de tweede week van het schooljaar organiseert de Silvester Bernadette schoolbreed een korte themabijeenkomst, gevolgd door een informatiemarkt. Deze vindt aan het einde van een schooldag plaats, de opkomst is altijd erg hoog. Er staan verschillende samenwerkingspartners met informatie over hun aanbod (bijv. logopedie, Jibb+ of Stichting Leergeld). Dit helpt ouders snel hun weg vinden naar andere organisaties. De ouderraad en medezeggenschapsraad presenteren zichzelf, wat ouders stimuleert om deel te nemen aan deze (formele) vorm van medezeggenschap. Alle activiteiten zijn het schooljaar vooruit gepland en ouders kunnen tijdens de informatiemarkt meteen intekenen voor deelname aan werkgroepen of andere activiteiten verder in het jaar, zoals meegaan met een excursie of komen kijken in de klas. De school merkt dat als je meteen de hele jaarplanning aanbiedt, ouders de activiteiten kunnen uitkiezen die het beste bij hen passen en meer ouders deelnemen aan de activiteiten.

Na een bezoek aan de markt bezoeken de ouders de klas van hun kind, waar ze kennismaken met de klas en leerkracht van hun kind. Dit is een laagdrempelige, actieve en positieve manier om de ouders kennis te laten maken met het onderwijs van hun kind, en een eerste stap om een duurzame en betrokken relatie met ouders te bewerkstelligen.  

Lees- en rekencafés

In groep 3 en 4 organiseert Silvester-Bernadette lees- en rekencafés voor ouders en kind samen. Op vrijdag wordt er na schooltijd gezamenlijk geluncht en daarna start het lees- of rekencafé in de klas van het kind met de eigen leerkracht. De cafés zijn laagdrempelig en voor leerkrachten een moment om de band met de ouders te versterken. Tijdens de cafés zijn er op school vrijwilligers aanwezig die op de jonge broertjes en zusjes passen. Zo kunnen er nog meer ouders aanwezig zijn bij de cafés. Dit wordt ook geregeld tijdens de taalklas voor ouders.

Bij het lees- en rekencafé oefent en herhaalt de leerkracht met ouders en kinderen samen de stof van die week. Ouders zien wat hun kind leert, hoe de leerkracht uitlegt en kunnen vragen stellen.  Door het bezoeken van het lees- of rekencafé doen ouders meer ervaring op met de behandelde stof en ze krijgen handvatten om hun kind thuis te helpen met het huiswerk. Het maakt ouders bewust van het belang om thuis meer betrokken te zijn bij de (brede) ontwikkeling van hun kind.  

Tips voor de praktijk

Creëer een ruim aanbod aan contactmomenten en aan mogelijkheden voor ouders om te participeren. Zo krijgt iedereen de kans om op zijn eigen manier betrokken te zijn bij de schoolloopbaan van hun kind en de school.

Neem als school veelvuldig en aanhoudend het initiatief voor contact met ouders en geef leerkrachten de ruimte en tijd om te investeren in hun relatie met ouders. Het doel is om één team te vormen: ouders, kind en leerkracht zetten zich gezamenlijk in voor de ontwikkeling van het kind. Bel niet alleen als er iets vervelends is voorgevallen waarvan de ouder op de hoogte moet zijn, maar ook om te laten weten dat een kind iets positiefs heeft laten zien. Laat ouders merken dat je hun kind zíet!