Literatuur
icoon instrumenten

Ouderbetrokkenheid en zorgleerlingen

Wat zijn de mogelijkheden om de samenwerking tussen scholen en ouders van zorgleerlingen te verbeteren? Dit onderzoek bekijkt de internationale literatuur over dit onderwijs, onderzoekt wat de positie van ouders is en hoe zij die ervaren, en hoe de betrokkenheid van ouders samenhangt met specifieke kenmerken van de school.

Inhoud

Deelstudie 1 Ouderbetrokkenheid en zorgleerlingen: bevindingen uit (internationale) literatuur


Wat betreft het voorzien in de behoeften van ouders spelen twee factoren een rol: 

  • De mate van begrip van de school voor de situatie van ouders van een kind met een beperking
  • Het streven naar evenwicht in de relatie tussen ouders en school zodat ouders niet door de school ‘gekoloniseerd’ worden.

Dat uit zich o.a. in concrete adviezen hoe je ouders serieus kunt nemen. Zo luidt een advies aan scholen om in het contact met ouders de positieve kanten van het kind te benadrukken in plaats van de negatieve, en om te zorgen voor concrete ondersteuning en zo nodig scholing van ouders.

De auteurs concluderen:

  • De rol van ouders wordt steeds sterker. 
  • Steeds vaker is er sprake van een integrale aanpak van samenhangende maatregelen gericht op ouders, school, en andere instanties. 
  • Om ouderbetrokkenheid te verbeteren zouden ouders nog meer betrokken moeten worden op beleidsniveau. 
  • De school zou nog meer een spilfunctie moeten vervullen in contacten tussen ouders en andere instanties.

Deelstudie 2 De positie van ouders in de samenwerkingsverbanden WSNS


Uit de resultaten (op basis van vragenlijsten) blijkt dat samenwerkingsverbanden enorm verschillen in hun beleid ten aanzien van ouders, van bescheiden tot tamelijk actief.


Deelstudie 3 Hoe gaan basisscholen en ouders met elkaar om als extra zorg nodig is?


De ondervraagde scholen oordelen over het algemeen positief over de betrokkenheid van ouders van zorgleerlingen bij het onderwijs. Dit geldt zowel voor het overleg met ouders over handelingsplannen als voor de kwaliteit van het contact en de relaties tussen ouders en school. Er is zeker nog ruimte voor verbetering.

De ouders van zorgleerlingen voelen zichzelf over het algemeen betrokken bij het onderwijs dat hun kind ontvangt. De scholen lijken in de ogen van ouders in meerderheid wel open te staan voor de bijdragen van ouders.

Aanbevelingen

Ouders informeren (bijvoorbeeld door het inrichten van een informatiepunt), ouders adviseren (bijvoorbeeld op het vlak van de keuze van een andere school), ouders ondersteunen (bijvoorbeeld bij het opbouwen van een dossier, of door het houden van intake- en adviesgesprekken) en ouders laten meedenken (bijvoorbeeld door het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek).

Ga naar artikel