Literatuur
icoon instrumenten

Factoren die samenwerking tussen professionele partners bevorderen

Hoe kunnen professionele partners goed samenwerken? Deze brochure laat zien dat de samenwerking tussen maatschappelijk werk en kinderdagverblijf baat heeft bij gemeenschappelijke doelen, een goede communicatie en vaste contactpersonen. In veel gevallen ontbreken dergelijke factoren echter.

Inhoud

Hoewel dit artikel niet gaat over po of vo, maar over de kinderopvang, is besloten het wel op te nemen, omdat de faciliterende en belemmerende factoren die genoemd worden o.i. ook gelden voor po en vo. De tekst is een brochure, met daarin o.a. de beschrijving van een verkennend onderzoek naar de samenwerking tussen OCMW’s (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) en kinderopvangcentra, waarbij ook “kwetsbare ouders” aan het woord komen.

Ouders voelen het vaak eerst als een ongewenste noodzaak hun kind naar de kinderopvang te sturen, omdat ze zelf moeten werken, of Nederlandse les of een inburgeringstraject moeten volgen. Een goede, persoonlijke band met de maatschappelijk werker kan hen helpen om die moeilijke eerste fase te doorlopen. 
Om de pedagogische en sociale functies van de kinderopvang te kunnen garanderen is een vlotte en ondersteunende samenwerking tussen de maatschappelijk werker en het kinderdagverblijf essentieel. Niet altijd hebben ouders zicht op die samenwerking.

In veel gevallen blijft de samenwerking tussen maatschappelijk werk en kinderopvang beperkt tot doorverwijzing en administratieve ondersteuning. Er is maar weinig sprake van het gezamenlijk volgen van cliënten.
Samenvattend zijn faciliterende factoren voor samenwerking: goede communicatie, persoonlijke relatie, een vaste contactpersoon, fysieke nabijheid en bereikbaarheid, gezamenlijk trainingen, gemeenschappelijk doel en afgestemde visie, structureel overleg, “outreachend” werken. Belemmerende factoren zijn: een onduidelijke taakverdeling, gebrek aan afstemming, hoge werkdruk, bezuinigingen, eigen logica en organisatorisch belang vooropstellen, plaatsgebrek en wachtlijsten en logge en te sterk gestandaardiseerde procedures.

Aanbevelingen

Individueel niveau: samenwerking begint vaak op individueel niveau: op persoonlijk initiatief, vanuit persoonlijke betrokkenheid. Een belangrijke eigenschap is daarbij om flexibel te zijn. Echter, om de samenwerking duurzaam te maken is structurele ondersteuning van hogere niveaus noodzakelijk.


Organisatorisch niveau: structurele steun kan worden geboden wanneer instanties duidelijke procedures vaststellen en vaste onderlinge afspraken maken. Daarbij zijn een gedeelde visie en cultuur kritische succesfactoren. Tot slot is steun van leidinggevenden onmisbaar. Een leidinggevende stelt tijd en middelen beschikbaar, zodat de professionals de ruimte krijgen om de samenwerking uit te werken en in stand te houden. 


Context: een belangrijke voorwaarde voor succesvolle samenwerking is nabijheid. Als organisaties in dezelfde buurt zijn gevestigd, worden informele contacten en informatie-uitwisseling mogelijk. Ook het hebben van een gezamenlijke geschiedenis speelt een rol. De grootte van een organisatie of een stad kan de samenwerking gunstig of ongunstig beïnvloeden. Hoe kleiner hoe gemakkelijker actoren met elkaar in contact gebracht kunnen worden. Tot slot is een ondersteunend lokaal of regionaal beleid belangrijk voor het totstandkomen van samenwerking.

Ga naar artikel