Literatuur
icoon instrumenten

Aangepast interactief voorlezen bij kleuters met een laag sociaal-economische status

Bevordert een aangepaste interactieve voorleesinterventie de taalontwikkeling van kinderen? Dit onderzoek toont aan dat de interventie zowel het productieve taalvermogen van de kinderen als het bewustzijn van geschreven taal en het fonologisch bewustzijn positief beïnvloedt. Ook de invloed van ouders op de taalontwikkeling van hun kinderen wordt beschreven.

Inhoud

Uit eerder onderzoek blijkt dat de ontwikkeling van de vroege geletterdheid van kinderen een sterke indicator is van het schoolsucces in het latere leven van het kind. Vooral kinderen uit lagere sociaal-economische milieus hebben als kleuter al een onvoldoende ontwikkelde geletterdheid. In dit artikel wordt onderzocht of een aan de situatie aangepaste interactieve voorleesinterventie invloed heeft op de taalontwikkeling van de geletterdheid van vijfjarige kinderen in Turkije.

Verschillende scenario's
Het onderzoek wil aantonen in welke setting het interactief voorlezen het meest effectief is. Daarom wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende groepen. Zo werd bij één groep de interventie alleen klassikaal uitgevoerd, bij een andere groep zowel klassikaal als in kleine groepen in de klas en in weer een andere groep werd de interventie ook of alleen thuis door de ouders uitgevoerd. In totaal zijn er zes groepen onderscheiden, waarvan één controlegroep.


Positief effect
Uit de resultaten blijkt dat het programma in zijn geheel vooral effect heeft gehad op de productieve taalvaardigheid en de woordenshatkennis van de kinderen. Vooral de groepen waarbij de interventie alleen klassikaal of alleen thuis werd uitgevoerd laten een sterke toename van de taalvaardigheid van de kinderen zien, zowel wat betreft productieve taalvaardigheid als de vroege geletterdheid.


Ouders en leerkrachten die de training hebben gevolgd, laten een grote vooruitgang zien in hun manier van interactief voorlezen. Ook geven zowel leerkrachten als ouders aan dat ze de activiteiten erg betekenisvol ervaren en dat ze nu beter met hun kind kunnen communiceren.

Ouders aan zet
Over het algemeen blijkt de groep kinderen die alleen thuis met hun ouders aan de activiteiten deelnamen het meeste vooruit te zijn gegaan. Interactief voorlezen dat door de ouders geleid wordt, is dus effectiever dan interactief voorlezen dat door de leerkracht begeleid wordt. Dit komt waarschijnlijk doordat kinderen thuis in een één-op-één setting meer en gerichtere feedback van de ouder krijgen dan in de klas.
 

Aanbevelingen

Interactief voorlezen helpt om de taalontwikkeling van het kind te stimuleren. Zowel de productieve taalvaardigheid gaat vooruit als de vroege geletterdheid. De mate van vroege geletterdheid is een indicatie van schoolsucces op latere leeftijd. Interactief voorlezen kan op die manier bijdragen aan het verkleinen van onderwijsachterstanden.
Het is niet vanzelfsprekend dat ouders en leerkrachten de vaardigheden bezitten om interactief voor te lezen. Het is zinvol ouders en leerkrachten hierin te trainen.

Ga naar artikel