Literatuur
icoon instrumenten

Ouderparticipatie en -betrokkenheid binnen de VVE versterken

Hoe kan de ouderparticipatie en -betrokkenheid op VVE-locaties worden versterkt? dit onderzoek zijn cruciale factoren onderzocht. Deze factoren kunnen gebruikt worden als checklist voor de eigen organisatie.

Inhoud

Ouders kunnen via hun betrokkenheid en participatie bij voorschoolse en vroegschoolse educatie een belangrijke bijdrage leveren aan de onderwijskansen van hun kinderen. In dit onderzoek hebben de onderzoekers bekeken wat ervoor nodig is om educatief partnerschap met ouders tot stand te krijgen. Zij doelen hierbij zowel op ouderbetrokkenheid (ouders zijn betrokken bij de opvoeding en het onderwijs van hun eigen kind) als ouderparticipatie (ouders nemen actief deel aan activiteiten op de VVE-locatie).

Hoe kan de ouderparticipatie en -betrokkenheid worden versterkt?

De ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid kan worden versterkt door een visie op partnerschap tussen beroepskrachten en ouders te ontwikkelen en daarbij aandacht te schenken aan onder andere de volgende factoren:
1. Ambities van de instelling,
•        Leidsters proberen zich te verplaatsen in de andere levensstijlen en culturen van ouders door op een informele manier met ouders om te gaan, interesse te tonen en open vragen stellen.
•        Er wordt een ouderkamer opgezet en een oudercontactpersoon aangewezen. Deze persoon vervult een brugfunctie tussen ouders en instelling.
2. Functioneren van het team
•        Als team een visie ontwikkelen op educatief partnerschap met ouders. 
•        Openheid van team richting ouders over de vorderingen van het kind en de gewenste rol van de ouders
•        Volgen van scholingscursussen om communicatieve vaardigheden te vergroten.
3. Pedagogisch-didactisch klimaat, 
•        Afstemming pedagogisch klimaat VVE-groep en thuis. Gebruik elementen van methoden en programma’s, bijvoorbeeld woordenlijstjes en liedjes zodat ouders dit gemakkelijk thuis met hun kinderen kunnen oefenen.
•        In samenspraak met ouders opdrachten en materialen mee naar huis geven. 
4. Grondhouding van de beroepskrachten en de sfeer van werken. 
•        Leidsters moedigen ouders aan tijdens breng- en haalmomenten om deel te nemen aan activiteiten en cursussen. 
•        Leidsters instrueren ouders hoe thuis ontwikkelingsgericht met hun kinderen om te gaan. 
•        Ouders verkrijgen via de leidsters informatie over de VVE-methode en de toegevoegde waarde hiervan. 
•        Ouders uitnodigen thema’s die men in de instelling aan de orde stelt ook thuis te behandelen in de taal die zij zelf het beste beheersen. 
•        Invoering van een vaderweek: spelactiviteiten met vaders en kinderen centraal.
•        Twee keer per jaar een ouderavond om de gang van zaken en thema’s te bespreken waar ouders hun mening kunnen laten horen.
•        Duidelijke regels opstellen over wederzijdse verwachtingen ouders en de instelling. 

Aanbevelingen

Eigenlijk zijn alle punten die de onderzoekers noemen aanbevelingen in zich zelf. Loop de lijst eens langs voor jullie VVE-locatie. Welke punten kun je afvinken? Waar kan de organisatie nog verbeteren om het educatief partnerschap met ouders te versterken?

Ga naar artikel