Literatuur
icoon instrumenten

De invloed van ouderbetrokkenheid op de leerprestaties van kinderen

Wat kunnen ouders betekenen voor de leerprestaties van hun kinderen? Deze brochure  laat zien dat een geletterd thuismilieu vanaf 3 jaar positieve ontwikkelingen heeft op de ontwikkeling van kinderen. Helpen bij huiswerk kan positieve ontwikkelingen hebben, mits deze hulp niet (teveel) uit directe controle van het huiswerk bestaat.

Inhoud

Belangrijkste algemene conclusies uit onderzoek

Ouderbetrokkenheid vanaf een jonge leeftijd van het kind heeft een significant effect op schoolprestaties. Het positieve effect gaat door in adolescentie en volwassenheid. Daarnaast kan family learning positieve opbrengsten hebben voor zowel ouders als kinderen. Voor kinderen gaat het om verbeteringen in het lezen, schrijven en rekenen. Bij ouders groeit het vertrouwen in de mogelijkheden om hun kind thuis te helpen.

Lezen, liedjes en bibliotheek

Met het Effective Provision of Pre-School Education (EPPE), een grootschalige longitudinale studie naar de vooruitgang van kinderen vanaf drie jaar (3000 kinderen), werd een reeks activiteiten gevonden die samenhangen met positieve resultaten op de leeftijd van 3 en 7: spelen met letters en getallen, lezen met het kind, leren van liedjes en rijmpjes en bibliotheekbezoek. Er bleken significante verschillen te zijn tussen betrokkenheid van ouders bij meisjes en bij jongens. Bij meisjes besteden ouders meer aandacht aan lezen, liedjes en rijmpjes. Dit kan verband houden met een deel van de variatie in cognitief en sociaal gedrag tussen jongens en meisjes als ze voor het eerst op school komen.

Huiswerk

Een survey wijst uit dat in 2007 driekwart van de ouders in Groot Brittannië het extreem belangrijk vond om de kinderen met huiswerk te helpen. Ouders van jonge kinderen hielpen hierbij meer dan die van oudere kinderen. De evidentie van de effecten van helpen met huiswerk is gemengd. De effecten van verschillende typen ouderbetrokkenheid met huiswerk verschillen. Bepaalde vormen van steun, bijvoorbeeld steun voor de autonomie van het kind, hangen samen met hogere toetsresultaten, terwijl andere vormen, bijvoorbeeld directe betrokkenheid (zoals controle van huiswerk) met lagere resultaten correleren.

Aanbevelingen

1. Een gezinsprogramma dat ouders en kinderen thuis ondersteunt met bijvoorbeeld lezen is een goed initiatief, maar het moet heel duidelijk zijn voor de ouders hoe ze hiermee thuis aan de slag gaan. Geef ouders bijvoorbeeld tips over het verschil tussen formele leesfeedback (gericht op o.a. letterherkenning, klank-tekenkoppeling, woordherkenning) en informele leesfeedback (gericht op o.a. de betekenis van de tekst, woordenschatuitbreiding en de koppeling met de directe leefomgeving).

2. Probeer geen onderscheid naar geslacht te maken als het gaat om het in aanraking laten komen van kinderen met lezen, liedjes en rijmpjes. Ieder kind is gebaat bij een rijk talig thuismilieu.

3. Betrokkenheid bij huiswerk van kinderen is goed, maar teveel controle of het huiswerk gemaakt is, kan juist averechts werken. Het is belangrijk dat ouders inzien dat kinderen op de middelbare school niet altijd meer gecontroleerd willen worden. Kinderen juist steunen in die autonomie kan voordelig uitpakken.

Ga naar artikel